logo
• Quản trị domain giúp bạn cấu hình các thông số domain tiện lợi nhanh chóng và miễn phí
• Các tính năng đầy đủ như một domain quốc tế:
- A record (IP Address), CName (Alias), MX (Mail), TXT
- URL Redirect: Cho phép chuyển hướng truy cập đến một website nào đó.
- URL Frame: Cho phép lồng một website nào đó vào tên miền.
- Email Forwarding: Cho phép tạo các địa chỉ email với định dạng tenhopmail@tenmien.vn, các hộp email này sẽ forward email đến địa chỉ email thực sự của bạn (như @yahoo.com, @gmail.com, ...)
• DNS phải chuyển về: ns1.zdns.vn | ns2.zdns.vn |